GeoXD AB, geografisk information i flera dimensioner, har som ambition att utveckla rutiner och metoder för att effektivisera vårt arbete inom det ämnesområde vi glöder för, Tekniskt lantmäteri. Vår erfarenhet av arbetet med Ny Nationell Höjdmodell, och de möjligheter vi ser med dessa data, syns tydligt i den typ av projekt vi deltagit i vid sidan om NNH. De laserdata som Lantmäteriet för närvarande samlar in kommer, när de tillgängliggörs, revolutionera de applikationer som nyttjar geografisk information, till exempel uppgradering av 2D till 3D.

GeoXD AB utsågs den 1 januari 2011 till en av Lantmäteriets "vidareförädlare". Vi har med detta möjlighet att få tillgång till Lantmäteriets grunddataprodukter för att vi skall kunna vidareförädla dessa till våra kunders specifika behov.

Som exempel på uppdrag GeoXD genomfört de senaste åren kan nämnas
· Projektledning NNH, som underkonsult åt Blom Sweden AB
· Grundmaterial för OL-kartor, framställning av skolgårdskartor
· Simulering av laserdata, högre flyghöjd, för analys av förändrade vattenflöden
· Editering av NNH och framställning av produkter anpassade till Haninge kommuns önskemål
· Bearbetning av höjddata för framställning av träreliefer. Rådhuset i Kristianstad och Laponia
· Kvalitetskontroll och dokumentation av olika finediteringsmetoder av NNH åt Lantmäteriet
· Höjdsättning av NVDB med hjälp av data från Lantmäteriets NH åt Haninge kommun och Trafikverket
· Migreringskontroll av geografiska data i Haninge och Nynäshamns kommuner - SGD
· Förstudie - Produktion av ytmodeller från bildmatchade data åt Lantmäteriet

I våra nyhetsbrev, SenSist, beskriver vi i korthet vad vi kan göra och hur vi använt den samlade erfarenhet vi har från arbete med NH i de projekt vi beskrivit. SenSist hittar ni under Referenser.

Dan & Kristina Klang
1 mars 2016
Om GeoXD AB
Referenser
Kontakter
Tjänster