Vår förhoppning är att den erfarenhet, från såväl statlig som kommunal och kommersiell verksamhet, som vi genom åren samlat på oss skapat en god förståelse för olika behov hos användare av geografisk information. Den snabba utvecklingen av ny teknik för insamling och bearbetning av geografiska data förutsätter en öppen dialog mellan beställare och producent för att slutprodukten skall uppfylla de krav som ställs. Vi tror oss kunna förenkla denna dialog genom att bidra med vår kunskap inom följande och närstående ämnesområden.

Projektledning
Allt oftare samordnas upphandlingar vilket med naturlighet medför att projektens komplexitet ökar. Genom att nyttja extern projektledning, med erfarenhet från att diskutera både administrativa och tekniska frågor, kan de personella resurserna för alla deltagande parter optimeras.

Utredning, utbildning och utveckling
Eftersom det inte är effektivt för alla kommuner att själva ha fullständig kännedom kring all hantering av geografisk information finns det ofta behov av extern kompetens. Med den erfarenhet vi har beskriver vi snabbt problem, dokumenterar dessa samt föreslår lösningar. 

Vid behov kan vi föreläsa inom ämnesområden som digital fotogrammetri och laserskanning för mindre grupper.

Som exempel på utveckling kan nämnas "oberoende" kvalitetskontroller, relativt produktionsmiljön, av skannade och klassade laserdata.

Vidareförädling
Vi baserar vår vidareförädling på en till stor del egenutvecklad programvara. Programmet "GeoXD_TGIS" inkluderar bl.a. metoder för logistik av stora datamängder vilket effektiviserar bearbetning och tolkning av geografisk information i såväl stora som små kart-projekt. Under Referenser finner ni dokument som beskriver vidareförädling av

- Kommunanpassade produkter
- Kartprodukter för orientering och undervisning i skolor
- Analyser av höjdmodeller och laserdata
- Med mera...

Om GeoXD AB
Referenser
Kontakter
Tjänster